top of page

Disclaimer, cookiebeleid & privacyverklaring

A. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ARMONEA WEBSITE

A. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ORELIA WEBSITE

B. COOKIEVERKLARING

C. PRIVACYVERKLARING

1. Bezoekers Orelia website

2. Sollicitanten

B. COOKIEVERKLARING

A. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ORELIA WEBSITE

Het gebruik van deze website of de andere websites van Orelia die eraan gekoppeld zijn (hierna de ‘Orelia website’) impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle onderstaande algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’). Indien u één of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt u verzocht de Orelia website niet te gebruiken.

Het gebruik van de Orelia website, alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks via de Orelia website verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de Orelia website communiceert, vallen onder uw eigen risico en zijn uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

 

1.

Doel van de Orelia website

 

De Orelia website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van de Orelia groep. De informatie op deze site is van algemene aard en is niet aangepast aan concrete omstandigheden. De informatie mag niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd.

2.

Gebruik van de Orelia website

 

Door het gebruik van de Orelia website verbindt u zich ertoe:

 • zich verantwoordelijk en met respect voor de wettelijke bepalingen te gedragen (bijvoorbeeld: geen illegale, bedreigende, hatelijke, vulgaire, intimiderende of op andere manieren schadelijke berichten of informatie verzenden);

 • de veiligheid van de Orelia website niet te schenden of in het gedrang te brengen;

 • uitsluitend voor persoonlijke en privédoeleinden te handelen en nooit op gelijk welke wijze zonder voorafgaande toelating commerciële boodschappen of ongevraagde elektronische post te verzenden;

 • geen inbreuk te maken op de rechten van Orelia of gelijk welke derde. Deze rechten omvatten onder meer, zonder limitatief te zijn, de intellectuele rechten in de ruime betekenis en de rechten die betrekking hebben op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

3.

Hyperlinks

 

De Orelia website kan hyperlinks bevatten die u naar websites leiden die geen eigendom zijn van de Orelia groep. De hyperlinks worden louter ter informatie en voor uw gebruiksgemak ter beschikking gesteld. Het gebruik van zulke websites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de derde eigenaren. Orelia beschikt niet over technische of inhoudelijke controlemogelijkheden of zeggenschap en kan geen enkele garantie geven over de juistheid van het adres, de inhoud of de werking van deze sites. Orelia kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit hun gebruik. De hyperlinks impliceren niet noodzakelijk enige steun aan of verband met de sites of organisatie die deze websites beheren.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Orelia, is het niet toegestaan om op een website een hyperlink aan te brengen die de bezoekers naar de Orelia website leiden.

 

4.

Intellectuele rechten

 

Orelia is de eigenaar van de inhoud van de Orelia website en van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, enz. die erop voorkomen. De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van Orelia.

U mag de Orelia website weergeven, doorlopen, raadplegen en korte fragmenten afdrukken voor persoonlijk en privégebruik. De toelating om op de Orelia website te surfen, impliceert geenszins dat u een licentie wordt toegekend op het geheel of een gedeelte van deze elementen.

 

U stemt ermee in dat Orelia de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties (al dan niet met betrekking tot de inhoud van de Orelia website), kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de ontwikkeling en het uitdenken van nieuwe diensten.

 

5.

Aansprakelijkheid van Orelia

 

De Orelia website wordt u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks voortdurende inspanningen, kan Orelia geen enkele garantie geven met betrekking tot de toegankelijkheid van de Orelia website, de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens, de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. Orelia kan bovendien, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Orelia website weigeren. Orelia kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit (i) het gebruik van de Orelia website of de gegevens die erop terug te vinden zijn, zoals doch niet beperkt tot verlies of beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem of van uw apparatuur, (ii) de onmogelijkheid om de Orelia website te gebruiken of (iii) de toegangsweigering tot de Orelia website. Indien deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Orelia strijdig zou worden bevonden met de wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van Orelia beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten maximum.

 

6.

Overtreding van de Algemene Voorwaarden

 

U verbindt zich ertoe Orelia en elke andere derde te vergoeden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die Orelia of een derde als gevolg van uw daden of verzuim zou lijden, meer bepaald in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden.

 

7.

Allerlei

 

Orelia kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen. Het is aanbevolen de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van de laatste versie.

Indien een clausule van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal zij als niet geschreven worden beschouwd en zullen alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en toepasselijk blijven.

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van dat recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening van dat recht in de weg noch van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit.

De Algemene Voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

 

8.

Over Orelia

 

Deze website werd gemaakt en wordt beheerd door Orelia NV, met maatschappelijke zetel te Selsaetenstraat 50B, 2160 Wommelgem 0810.196.557, info@orelia.be.

De activiteiten van Orelia zijn onderworpen aan het toezicht van de volgende autoriteiten:

 • Vlaanderen: Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert IIlaan 35, bus 33, 1030 Brussel, T. 02 553 35 00, F. 02 553 35 84,
  zorg-en-gezondheid@vlaanderen.be

 • Wallonië: Agence pour une vie de Qualité, Département des aînés et de la famille, rue de la Rivelaine  21, 6061 Charleroi,
  T. 071 33 77 11, info@aviq.be

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest : CoCom – département Aide aux Personnes, Louizalaan 183, 1050 Brussel

 

B. COOKIEVERKLARING

1.

De website van Orelia maakt gebruik van ‘cookies’.

 

Cookies zijn informatiebestanden die op de harde schijf van uw computer worden bewaard naar aanleiding van uw bezoek aan de Orelia website.

 

Zij laten toe het gebruik van de website te verbeteren. Verder zorgen cookies ervoor dat Orelia de manier waarop de website wordt gebruikt, kan analyseren.

 

Orelia kan via cookies statistische gegevens, die op generieke wijze aan uw persoon kunnen gekoppeld worden, verzamelen en op die manier in staat worden gesteld om de werking van de Orelia website en de diensten te optimaliseren.

2.

U kan de automatische installatie van ‘cookies’ steeds vermijden door de instellingen van uw browser te veranderen. Wij dienen u er hierbij wel op te wijzen dat het weigeren van cookies de gebruiksvriendelijkheid van de Orelia website kan beïnvloeden. 

 

U kan online meer informatie vinden over hoe u cookies kan uitzetten en verwijderen :

 

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Firefox : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren en https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_CA&viewlocale=nl_NL

 

3.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies :

“__utma”: Deze cookie wordt gebruikt door google analytics om het aantal bezoekers, de tijdsduur van het eerste bezoek, het vorige bezoek en het huidige bezoek te meten alsook het verschil te meten tussen sessies en unieke bezoekers.

 

Deze cookie wordt 2 jaar bewaard.

 

“__utmc”: Deze cookie wordt gebruikt door google analytics om te meten wanneer en hoe snel bezoekers onze website verlaten.

 

Deze cookie wordt 1 jaar bewaard.

 

“__utmz”: Deze cookies worden gebruikt door google analytics om het succes van online campagnes te meten.

 

Deze cookie wordt 1 jaar bewaard.

 

“_ga”:  Deze cookies worden gebruikt door google analytics om bezoekersactiviteit te meten over verschillende browsersessies heen.

 

Deze cookie wordt 2 jaar bewaard.

 

“hs”:  Deze cookies worden gebruikt door google analytics om te verzekeren dat de site die wordt ingegeven in de browser ook wordt opgeladen.”

 

Deze cookie wordt 2 jaar bewaard.

 “_gat”:  Deze cookies worden gebruikt door google analytics voor het controleren van de hoeveelheid aanvragen en ter beperking van dataverzameling  op druk bezochte websites.

 

Deze cookie wordt 10 minuten bewaard.

 

“_gid”:  Deze cookies worden gebruikt door google analytics om gebruikers van elkaar te onderscheiden.

 

Deze cookie wordt 24 uren bewaard.

“svSession”:  Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen teneinde meer inzicht te krijgen in de manier waarop de website wordt gebruikt, om na te gaan hoe efficiënt de marketingcampagnes zijn en om het gebruik van de website persoonlijker te maken.

 

Deze cookie wordt voor de duur van uw sessie bewaard.

 

“CSRF-TOKEN”:  Deze cookies worden gebruikt om het aantal bezoekers van de website te registreren.

 

Deze cookie wordt voor de duur van uw sessie bewaard.

 

C. PRIVACYVERKLARING

1.

Bezoekers Orelia website

Welkom op www.orelia.be, de website die u wordt ter beschikking gesteld door de Orelia NV.

Orelia NV, gevestigd aan Selsaetenstraat 50B 2160 Wommelgem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn de volgende :

www.orelia.be

Selsaetenstraat 50B

2160 Wommelgem

Tel : 03 454 40 91 – info@orelia.be

Onze Functionaris van de Gegevensbescherming is de meneer Bart Van de Venster en hij is te bereiken via info@orelia.be.

Middels deze privacyverklaring willen wij u helder en transparant informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan en gebruik van onze website.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Orelia NV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt per email of via een contactformulier op onze website.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via het contactformulier :

 • Naam en/of voornaam

 • Email adres

 • Telefoonnummer/mobiel nummer

 • Eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons overmaakt in uw bericht

Ingevolge uw gebruik van onze website verwerken wij eveneens volgende gegevens :

 • IP-adres

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Voor een verduidelijking van de verwerking van deze persoonsgegevens, kan u eveneens onze cookieverklaring raadplegen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken via onze website geen bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur of  gezondheid en vragen u ook niet om deze gegevens in te vullen in onze online contactformulieren.

Indien u ons zelf bijzondere en/of gevoelige gegevens bezorgt middels de inhoud van uw bericht in het formulier of per email, volgt hieruit dat u ook expliciet en ondubbelzinnig toestemming geeft om deze gegevens te verwerken teneinde adequaat gevolg te kunnen verlenen aan uw vraag of verzoek.  Deze toestemming kan ten allen tijde terug worden ingetrokken.

Deze website en de diensten die er worden aangeboden, zijn niet gericht tot personen jonger dan 16 jaar en Orelia NV heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@orelia.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Orelia verwerkt de gegevens die u ingaf via het online contactformulier of die ons werden bezorgd via uw email om adequaat gevolg te kunnen verlenen aan uw verzoek, via email of indien nodig telefonisch.

Door het vrijwillige overmaken van deze gegevens geeft u uw toestemming om deze gegevens te verwerken met het oog op de behandeling van uw vraag of verzoek en u te kunnen informeren over onze diensten.

Orelia NV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze fiscale redenen.

Indien de gegevens worden verstrekt aan derden, zorgen wij ervoor dat de bescherming van uw gegevens wordt gegarandeerd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Orelia NV neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Orelia NV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en dit voor een duur van maximaal 5 jaar, zulks voor zover Orelia NV niet wettelijk verplicht is de gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ter bescherming van uw privacy bezorgen wij slechts gegevens aan derden indien dit noodzakelijk is om gevolg te kunnen verlenen aan uw verzoek of aanvraag. 

Wij zorgen er steeds voor dat derden aan wie wij gegevens verstrekken, ons waarborgen dat uw gegevens op een beveiligde manier worden verwerkt opdat uw privacy wordt gewaarborgd.

Wij verstrekken in principe geen gegevens aan derden buiten de Europese Unie, doch indien dit noodzakelijk is om gevolg te verlenen aan uw vraag of verzoek, zorgen wij ervoor dat er éénzelfde beschermingsniveau wordt bereikt zoals dat in de Europese Unie van toepassing is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Orelia NV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Op onze website kan u eveneens een afzonderlijke cookieverklaring vinden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Orelia NV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die u ons bezorgde, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@orelia.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en identificatienummer van het rijksregister zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Orelia NV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Orelia NV neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@orelia.be.

Orelia NV verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Wij verstrekken gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is om uw verzoek te kunnen inwilligen of op uw vraag te kunnen beantwoorden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer Orelia NV uw persoonsgegevens aan een derde overmaakt, doet Orelia NV het nodige om de toegang van deze derde te beperken tot de gegevens die deze derde nodig heeft om haar opdracht te vervullen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

2.

Sollicitanten

Welkom op www.orelia.be, de website die u wordt ter beschikking gesteld door de Orelia NV.


Orelia NV, gevestigd aan Selsaetenstraat 50B, 2160 Wommelgem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Onze contactgegevens:
www.orelia.be
Selsaetenstraat 50B 
2160 Wommelgem 
Tel : 03 454 40 91 – info@orelia.be


Onze Functionaris van de Gegevensbescherming is de meneer Bart Van de Venster en hij is te bereiken via info@orelia.be.


Middels deze privacyverklaring willen wij u helder en transparant informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens indien u via onze website solliciteert.

De persoonsgegevens die wij verwerken
Orelia NV verwerkt uw persoonsgegevens naar aanleiding van een spontane sollicitatie of reactie op een openstaande vacature die op onze website staat vermeld en die u zelf aan ons verstrekt via email of via het contactformulier op onze website. 

 

Identificatiegegevens

Contactgegevens

Familiale gegevens

Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken

Opleidings- en beroepsgegevens

Gerechtelijke gegevens (Indien er een wettelijke verplichting is om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen)

Ingevolge uw algemeen gebruik van onze website verwerken wij eveneens volgende gegevens : 

IP-adres

Gegevens over uw activiteiten op onze website


Voor een verduidelijking van de verwerking van deze persoonsgegevens, kan u eveneens onze cookieverklaring raadplegen die u eveneens op onze website vindt.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Orelia verwerkt de gegevens die u ingaf via het online contactformulier of die ons werden bezorgd via uw email met als doel het sollicitatietraject te doorlopen. 


Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie. 


Uw reactie op onze vacature of uw spontane sollicitatie geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. 


U kan deze toestemming steeds intrekken.


Orelia NV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor fiscale redenen. 


Indien de gegevens worden verstrekt aan derden, zorgen wij ervoor dat de bescherming van uw gegevens wordt gegarandeerd. 
 

Geautomatiseerde besluitvorming
Orelia NV neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Orelia NV) tussen zit. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw gegevens worden bewaard tot 2 jaar na het einde van uw sollicitatietraject, zulks voor zover Orelia NV niet wettelijk gehouden is de gegevens langer te bewaren. 
Delen van persoonsgegevens met derden
Ter bescherming van uw privacy bezorgen wij slechts gegevens aan derden indien dit noodzakelijk is om gevolg te kunnen verlenen aan uw verzoek of aanvraag en/of in het kader van uw sollicitatietraject.


Wij zorgen er steeds voor dat derden aan wie wij gegevens verstrekken, ons waarborgen dat uw gegevens op een beveiligde manier worden verwerkt opdat uw privacy wordt gewaarborgd.


Wij verstrekken in principe geen gegevens aan derden buiten de Europese Unie, doch indien dit noodzakelijk is om gevolg te verlenen aan uw vraag of verzoek, zorgen wij ervoor dat er éénzelfde beschermingsniveau wordt bereikt zoals dat in de Europese Unie van toepassing is. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Orelia NV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 


Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. 


Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Op onze website kan u eveneens een afzonderlijke cookieverklaring vinden.                                                                                                                                                                                          
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.


Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Orelia NV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 


Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die u ons bezorgde, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@orelia.be. 


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 


Maak in deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en identificatienummer van het rijksregister zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 


We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Orelia NV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Orelia NV neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@orelia.be


Orelia NV verkoopt uw gegevens niet aan derden. 


Wij verstrekken gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is in het kader van uw sollicitatietraject, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Wanneer Orelia NV uw persoonsgegevens aan een derde overmaakt, doet Orelia NV het nodige om de toegang van deze derde te beperken tot de gegevens die deze derde nodig heeft om haar opdracht te vervullen.


Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

C. PRIVACYVERKLARING
bottom of page