Samen voor een warme thuis

SAMEN VOOR EEN

WARME THUIS

TEVREDENHEIDSENQUÊTE

Hoe ervaren onze medewerkers hun werkgever? Werken ze graag voor Orelia?

Hoe betrokken zijn ze? Hebben ze plezier in hun werk?

Beste collega,

Van 12 maart tot 2 april 2019 organiseren we binnen Orelia Zorg een tevredenheidsonderzoek bij de medewerkers. Orelia legt de lat niet aIleen hoog op vlak van kwalitatieve zorg, ook tevreden medewerkers vinden we bijzonder belangrijk. De betrokkenheid van onze medewerkers is cruciaal. Een betrokken medewerker zorgt immers voor tevreden bewoners. 

Het onderzoek is een middel, geen doel op zich. De resultaten van het onderzoek moeten onze organisatie in staat stellen om verder te verbeteren en de betrokkenheid te verhogen. Daarom is het bijzonder belangrijk te weten hoe onze medewerkers erover den ken. Heel concreet zal dit onderzoek een lijst van sterktes opleveren, maar ook een van te ondernemen acties ter verbetering van onze werking. Op basis van deze lijst zal het management, samen met onze medewerkers, beleidsprioriteiten stellen. 

Heb je hierbij vragen? Dan kan je terecht bij je lokale directie of neem contact op met HR via een mailtje naar HR@orelia.be of telefonisch op het nummer 03 454 40 91. 

Dieter Verherstraeten

CEO Orelia Zorg 

Informatie

Hoe werkt het?


Onze medewerkers in de woonzorgcentra krijgen een papieren vragenlijst. Het is mogelijk om de vragenlijst. De medewerkers van het hoofdkantoor en de directeurs zullen de vragenlijst online kunnen invullen.
Waarom een zo uitgebreid en diepgaand onderzoek?


De vragenlijst bestaat uit een 80-tal vragen en wordt voorgelegd aan alle medewerkers van Orelia Zorg. Om een scherpe ‘foto’ van de beleving van de medewerkers te krijgen, is het erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het onderzoek. Bovendien willen we hiermee een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de aspecten die de motivatie en betrokkenheid van medewerkers beïnvloeden. Hoe ‘scherper’ de foto, hoe duidelijker de verbeterpunten gedefinieerd kunnen worden.
Hoeveel respons is nodig?


We streven naar een respons van minimaal 80%, dat is erg ambitieus. Maar hoe groter de respons op het onderzoek, hoe beter.
Is medewerking verplicht?


Medewerking is niet verplicht. We vinden het niet zinvol om medewerkers te verplichten om mee te werken, dat levert vaak geen betrouwbare resultaten op. Het beeld dat het onderzoek oplevert, moet goed in kaart brengen hoe groot de eventuele werkpunten zijn. We gaan ervan uit dat een professionele aanpak van het onderzoek, een goede communicatie en vooral een goede opvolging het vertrouwen van de medewerkers wint. We doen dan ook een warme oproep om je mening met deze enquête kenbaar te maken.
Hoe zit het met de vertrouwelijkheid of anonimiteit?


Orelia is er alleen maar bij gebaat dat alle medewerkers de vragen zo eerlijk en open mogelijk beantwoorden. Absolute voorwaarde daarbij is dat de vragenlijst anoniem kan ingevuld worden. Het waarborgen van de anonimiteit is een van de redenen waarom BING Research, als extern bureau, het onderzoek zal begeleiden.
Hoe kan de anonimiteit gewaarborgd worden?


- De medewerkers die de vragenlijst op papier invullen, krijgen een vertrouwelijkheidsenvelop van BING Research. - De medewerkers die de vragenlijst online invullen, doen dat op een beveiligde server. Enkel de medewerkers van BING Research krijgen inzage in de antwoorden. - Het onderzoeksbureau aanvaardt geen opengescheurde enveloppen. Enveloppen die geopend werden op voorhand, worden meteen vernietigd. - BING Research verricht geen analyses op groepen medewerkers (bv. team/afdeling) die kleiner zijn dan 5 medewerkers. - Het onderzoek is strikt anoniem.
Het is niet de bedoeling individuele meningen te traceren. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je op je mening zult worden aangesproken. Uiteraard vragen we je wel om een zo reëel mogelijk beeld te geven van je betrokkenheid en beleving op dit moment. De organisatie schiet er immers niet veel mee op wanneer je in ‘extremen’ vervalt of ‘oude koeien uit de sloot haalt’. Baseer je in je oordeel op de situatie van de laatste 12 maanden.
Hoe scoort Orelia ten opzichte van de sector?


Het is bij een onderzoek als dit heel belangrijk dat je de resultaten van je eigen werkgever kan zien ten opzichte van de betrokkenheid, de motivatie en de loyaliteit in gelijkaardige organisaties. Wat zijn de sterktes en zwaktes van Orelia ten opzichte van die andere organisaties? BING Research beschikt over de gegevens van een 300-tal woonzorgcentra in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
Wat gebeurt er met de resultaten?


Het onderzoek loopt van 12 maart tot en met 2 april 2019. De resultaten van het onderzoek zullen in de maand mei 2019 door BING Research gepresenteerd worden aan de directie en de directeurs van de woonzorgcentra. Nog voor de zomer zal een samenvatting van deze resultaten gepresenteerd worden. In deze presentatie zullen niet alleen de resultaten bekendgemaakt worden maar zal tevens het ‘globale’ actieplan toegelicht worden.
Wat doet Bing Research?


BING Research specialiseert zich sedert 1984 in het uitvoeren van perceptieonderzoeken in alle sectoren.
Ingrid Goovaerts, managing partner van Bing Research begeleidt het project binnen de organisatie samen met de HR-afdeling van bij de opstart tot aan de presentatie van de resultaten.